28/08/2020

ա

մէկիկ մէկիկ
մազերը փետեց
Մարտիրոս
ապա  նստաւ
հանգիստ
գլուխը  քերեց`
ճաղատ գլուխը

բ

խելացին մինչեւ
որոշէր
թէ կամուրջէն
անցնէր
չանցնէր
խելառը արդէն
անցեր էր

 

իսկ Մարտիրոս
կը մտածէր
թէ սա կամուրջը
արդեօք ո՞ւր կը գտնուէր

գ

աչքերը փակ
միշտ նստած էր
Մարտիրոս

 

աչքերը փակ
սակայն ինք
կը տեսնէր
ամեն բան
հեռաւոր անցեալէն
մինչեւ
մօտիկ ապագան

դ

մէկը գնաց
դէպի աջ
միւսը գնաց
դէպի ձախ

 

շատ գացին
քիչ մըն ալ գացին
եւ վերջապէս
հասան հոն
ուր նստած էր
Մարտիրոս
աչքերը փակ

ե

մէյ մը
աջ նայեցաւ
Մարտիրոս
մէյ մըն ալ
ձախ
ու հասկցաւ
թէ ինք
միս մինակ էր
աս աշխարհին վրայ

զ

շատ յոգնեցաւ
Մարտիրոս
երբ երեք օր
արձակուրդի գնաց

 

արձակուրդէն
երբ վերադարձաւ
չորս օր
արձակուրդ առաւ
ու հանգստացաւ

է

բերանը գոց
լուռ կը նստէր
Մարտիրոս
ո΄չ գանգատ ունէր
ոչ ալ խրատ

 

ան շատ լաւ գիտէր
թէ
ո΄չ գանգատը
տեղ կը հասնէր
ոչ ալ խրատը

 

բերանը գոց
լուռ կը նստէր
Մարտիրոս
ու երբեմն
օ՛ֆ կ’ըսէր

ը

երբ ականջը ծանրացաւ
Մարտիրոս բնաւ
չմտահոգուեցաւ
ընդհակառակն
երջանկացաւ
այլեւս
ականջները փակելու
պէտք չունէր

 

ո΄չ ասոր գանգատը կը լսէր
ոչ ալ անոր խրատը
խաղաղութիւն էր
լուռ խաղաղութիւն
լռութիւն էր
խաղաղ լռութիւն
սակայն
երկու բանի
կարօտը կը քաշէր


ճնճղուկներուն ճիւ ճիւին
եւ
տանտիկինին տըռ տըռին

թ

Մարտիրոս նստած
կը սպասէր

 

Մարտիրոս նստած
անսպասելին
կը սպասէր

 

Մարտիրոսին համար
անսպասելին
սպասելի էր

ժ

կոտրած աթոռին
միշտ նստած էր
Մարտիրոս

 

կոտրած էր
սակայն իր աթոռն էր
ուրիշին չէր զիջեր

 

կոտրած իր աթոռին
միշտ նստած մնաց
Մարտիրոս

ժա

յաճախ յուզուած էր
Մարտիրոս
սակայն ինք
լացողը չէր

 

նոյնիսկ եթէ կամենար
չէր կրնար
աղբիւրը չորցեր էր
ալ արցունք չկար

 

յաճախ յուզուած էր
Մարտիրոս
արցունք չունէր
ասոր անոր պատմելու
սիրտ ալ չունէր

ժբ

սեւ օրեր
տեսած
ու ապրած էր
Մարտիրոս
պատերազմներ
պատուհասներ
ահուվախի օրեր

 

սեւ օրեր
տեսած
ու ապրած էր
Մարտիրոս
սակայն
իրեն համար
կեանքը քաղցր էր
եւ ինք
սա կեանքէն
դիւրին դիւրին հեռացողը չէր

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email