12/10/2020

երկար ապրիլ
որոշեց Մարտիրոս
որ բոլորին վկայէր
թէ վերջը
լա΄ւ պիտի ըլլար

ա

շուարած շփոթած
օրացոյցին նայեցաւ
Մարտիրոս

ուզեց ստուգել
թէ տարեթիւը
արդեօք ճի՞շդ էր

եթէ ճիշդ էր
անցեալը
ինչո՞ւ կը կրկնուէր

ինք նոյն քաոսը
քանի՞ անգամ
պիտի ապրէր

բ

ուր որ գնաց
հոն
պատուհաս մը
պատահեցաւ

ուր որ հասաւ
հոն
պատուհասի  մը
հանդիպեցաւ

Մարտիրոս չհասկցաւ
ի՞նք դէպի
պատուհասը կը քալէր
թէ
պատուհասը միշտ
զինք կը հետապնդէր

գ

ըսին`
գտիր եօթը սխալները
պատկերախաղին

Մարտիրոս գտաւ
եօթը սխալները
ե΄ւ միւսները
թէ΄ պատկերին
եւ թէ΄ խաղին

դ

հաւաքեց Մարտիրոս
մէկիկ մէկիկ
ու հասաւ
երջանկութեան

ապա
թափեց Մարտիրոս
մէկիկ մէկիկ
ու հասաւ
խաղաղութեան

ե

երջանիկ էր
Մարտիրոս 
իր ունեցածով

երջանիկ էր
Մարտիրոս
նաեւ
իր չունեցածով

զ

Մարտիրոս
ամեն օր
մաքուր կօշիկներով
տունէն կ’ելլէր
կեղտոտ կօշիկներով
տուն կը մտնէր

փողոցը
ո΄ւր որ կոխէր
կեղտ էր
ի՞նչ ընէր
կամ օրական
կօշիկները
պէտք էր մաքրէր
կամ ալ տունէն
պէտք չէր ելլէր

Մարտիրոս
ամեն օր
կեղտոտ կօշիկներով
տուն կը մտնէր
ապա
կօշիկները
կը մաքրէր
կը փայլեցնէր

է

Մարտիրոս
երբ ճամբան կ’անցնէր
շատ կամաց
կը քալէր

աջէն ձախէն
կամ ետեւէն
ով ի΄նչ ուզէր
թող ըսէր
հոգը չէր

ինք
աշխարհին ցաւերը
շալակը առած
ասկէ աւելի
արագ քալել
չէր կրնար

Մարտիրոս
երբ ճամբան կ’անցնէր
աշխարհին ցաւերը
մէկ մայթէն
միւս մայթը
կամաց կամաց
կ’անցընէր

ը

երբ խաւարը տիրեց
համատարած
Մարտիրոս
մէկիկ մէկիկ
աստղերը համրեց
ու
արեւածագը սպասեց

թ

երկու չարեաց
փոքրագոյնը ընտրէ
ըսին

Մարտիրոս
չափեց
կշռեց
ապա
մէկը առաւ
միւսին զարկաւ
ու հեռացաւ

ժ

հետը ծնաւ
հետը մեծցաւ
հետը ապրեցաւ
ու չլքեց զինք
բնաւ

միշտ միասին
Մարտիրո΄ս
եւ այն ցաւը
հաւատարիմ
որ 
հետը ծնաւ
հետը մեծցաւ
հետը ապրեցաւ
ու չլքեց զինք
բնաւ

երկար ապրիլ
որոշեց Մարտիրոս
որ բոլորին վկայէր
թէ վերջը
լա΄ւ պիտի ըլլար

վերջը
անշո΄ւշտ
լաւ պիտի ըլլար
միայն
ինք
մինչեւ վերջը
արդեօք պիտի դիմանա՞ր

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email