12/10/2020

երկար ապրիլ
որոշեց
Մարտիրոս
որ աս աշխարհէն
վաղաժամ մեկնողներուն
վկայել կարենար
թէ վերջը
լա΄ւ պիտի ըլլար

ա

առտու կանուխ
առաջին գործը
աշխարհին լուրերը
մտիկ ըրաւ
Մարտիրոս

մտիկ ըրաւ
եւ շիփ շիտակ
ետ վերմակին
տակը մտաւ

վերմակին տակը
միակ ապահով
թաքստոցն էր այսօր
աս աշխարհին վրայ

մարդ չհամարձակէր
ո΄չ իր վերմակը
վրայէն քաշել
ոչ ալ զինք
իր վերմակին տակէն

բ

շուարած շփոթած
օրացոյցին նայեցաւ
Մարտիրոս

ստուգել ուզեց
թէ տարեթիւը
արդեօք ճի՞շդ էր

եթէ ճիշդ էր
անցեալը ինչո՞ւ
կը կրկնուէր

անցեալի սեւ օրերը
ինք տակաւին
քանի՞ անգամ
պիտի ապրէր

գ

երբ բոլորը
ներս մտան
Մարտիրոս
դո΄ւրս ելաւ

իսկ երբ բոլորը
դուրս ելան
Մարտիրոս
նե΄րս մտաւ

դուրս կամ ներս
Մարտիրոսին կեանքը
կապուած էր միշտ
բոլորին հետ

դ

ուր որ գնաց
հոն
պատուհաս մը
պատահեցաւ

ուր որ հասաւ
հոն
պատուհասի մը
հանդիպեցաւ

Մարտիրոս չհասկցաւ
ի՞նք դէպի
պատուհասը կը քալէր
թէ
պատուհասը միշտ
զինք կը հետապնդէր

ե

Մարտիրոս
մէյ մը նայեցաւ
դէպի արեւելք
մէյ մըն ալ
դէպի արեւմուտք
ապա որոշեց
դիտել միայն
արեւածագը
երբեմն ալ
մայրամուտը

երկար ապրիլ
որոշեց
Մարտիրոս
որ աս աշխարհէն
վաղաժամ մեկնողներուն
վկայել կարենար
թէ վերջը
լա΄ւ պիտի ըլլար


վերջը
անշո΄ւշտ
լաւ պիտի ըլլար
միայն
ինք
մինչեւ վերջը
արդեօք
պիտի դիմանա՞ր

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email