04/09/2020

ա

երբ գլխուն նարօտ կապեցին
ալ երկու չէք
այր ու կին միասին
մէ΄կ էք
ըսին

համբուրեցին
հազար բարիք մաղթեցին
ու
մէկ բարձի վրայ ծերանաք
ըսին

երջանկացաւ Հերիքնազ
ու կիսուեցաւ շուտով

միանալու միւս կէսին

դառնալու ամբողջական մէկ
այր ու կին միասին

ապա Հերիքնազ
գլուխը դրաւ հանգիստ
այն միակ բարձին

չնկատելով սխալը
իր ըրած հաշիւին

ուշացումով հասկցաւ
Հերիքնազ
թէ ինք պէտք էր անէանար
հասնէր ոչինչին

որ դառնային
ամբողջական մէկ

այր ու կին միասին

բ

խրատեցին
թէ պիտի ըլլաս
համեստ ու հեզ կին
լուռ հնազանդիս
ամուսինին

խրատեցին
թէ պիտի ըլլաս
լաւ տանտիկին
եփես թափես
ու կշտացնես
փորը ամուսինին

իսկ գիշերը
պիտի դառնաս
անմար կրակ
ու վառես
մահիճը օճախին

խրատները
աջէն ձախէն 
հաւաքեց
կոկիկ ծալեց
օժիտին հետ ծրարեց

լաւ տանտիկին
դարձաւ  Հերիքնազ
լռեց հանդուրժեց
եփեց  թափեց
ու կերակրեց
իսկ գիշերը
անկրակ ինկաւ անկողին
կողքը
փորը կուշտ
խռկացող ամուսինին

գ

շատ զարմացաւ
Հերիքնազ
երբ օրին մէկը
հայելիին նայեցաւ
ու դիմացը
անծանօթ մը տեսաւ

սարսափեցաւ
ո՞վ էր
ի՞նչ կ’ուզէր
սակայն երբ հետը
լեզու գտաւ
անոր ցաւը հասկցաւ

այնուհետեւ
երբ կը նայէր հայելիին
կը տեսնէր
թախիծը անծանօթին
իսկ ան`
արցունքները Հերիքնազին

դ

ինչ որ ունէր
մէկիկ մէկիկ
բոլորին բաշխեց Հերիքնազ

իրեն մնաց
միայն ա΄յն
ինչ որ սրտին մէջ էր պահած

իսկ սրտին մէջ
ի՞նչ էր պահած
բոլորը մնացին անգիտակ

ե

առագաստի գիշերէն
ինը ամիս
հազիւ անցաւ
Հերիքնազին գիրկը
երեխայ մը յայտնուեցաւ

երեխան
երբ մեծցաւ
ու փէշէն կախուեցաւ
Հերիքնազին գիրկը
ուրիշ երեխայ մը յայտնուեցաւ

սովորական
վէպ մըն էր
ուր Հերիքնազ`
թախծոտ հերոսուհին
պէտք էր երեւնար երջանիկ
բոլորին աչքին

վէպը
վերջապէս
հասաւ իր աւարտին
երբ երեխաները
չափահաս դարձան

Հերիքնազ նստաւ
երկար լացաւ
երբ ամուսինը
դուռը ետեւէն
գոցեց
ու գնաց ուրիշին

աղի արցունքը
հազիւ չորցաւ
Հերիքնազ հասկցաւ
թէ դիմացը
պատուհան մը բացուեցաւ
երբ ամուսինը
դուռը ետեւէն
գոցեց
ու գնաց ուրիշին

ոտքի ելաւ
օժիտը թօթուեց
խրատները թափեց
ցաւերը թօթափեց
ու մէկիկ մէկիկ
սրտին մէջ պահած
երազանքները արձակեց

երազանքներուն կապուած
երազանքներէն կախուած
անցաւ Հերիքնազ
հորիզոններէն անդին
հասաւ հոն
ուր չկային
մէկ բարձի վրայ ծերացող
համեստ ու հեզ
տանտիկիններ
ու փորը կուշտ
խռկացող ամուսիններ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email