04/09/2020

ա

մէկ բարձի վրայ ծերանաք՝

ըսին,

ալ երկու չէք

այլ մէ΄կ

այր ու կին միասին

շուտով կիսուեցաւ
Հերիքնազ
միանալու միւս կէսին
դառնալու ամբողջական մէկ
այր ու կին միասին

ապա Հերիքնազ
գլուխը դրաւ
այն միակ բարձին
չնկատելով սխալը
իր ըրած հաշիւին

ուշացումով հասկցաւ
Հերիքնազ
թէ ինք պէտք էր
հասնէր ոչինչին
որ  դառնային
ամբողջական մէկ
այր ու կին միասին

բ

խրատեցին
թէ պիտի ըլլաս
համեստ ու հեզ
լուռ հնազանդիս
ամուսինին

խրատեցին
թէ պիտի ըլլաս
լաւ տանտիկին
եփես թափես
ու կշտացնես
փորը ամուսինին

խրատները
աջէն ձախէն
հաւաքեց
կոկիկ ծալեց
օժիտին հետ ծրարեց

լաւ տանտիկին
դարձաւ Հերիքնազ
լռեց հանդուրժեց
կերակրեց
իսկ գիշերը
անկրակ ինկաւ անկողին
կողքը
փորը կուշտ
խռկացող ամուսինին

գ

զարմացաւ
Հերիքնազ
երբ օր մը
հայելիին մէջ
անծանօթ մը տեսաւ

տխրեցաւ
Հերիքնազ
երբ ամեն օր
հայելիին մէջ
թախծոտ անծանօթը տեսաւ

դ

առագաստի գիշերէն
ինը ամիս
հազիւ անցաւ
Հերիքնազին գիրկը
երեխայ մը յայտնուեցաւ

երեխան
առաջին քայլը
հազիւ առաւ
Հերիքնազին գիրկը
ուրիշ երեխայ մը յայտնուեցաւ

մէկը գրկած
միւսը բռնած
Հերիքնազ
պահեց թախիծը
ժպիտին տակ

ե

ինչ որ ունէր
մէկիկ մէկիկ
բաշխեց Հերիքնազ

մնաց միայն
ինչ որ
սրտին մէջն էր պահած

իսկ ինչ որ
սրտին մէջն էր պահած
միայն միմիայն
Հերիքնազի΄ն մնաց

զ

վէպ մըն էր
սովորական
որ հասաւ իր աւարտին
երբ երեխաները
չափահաս դարձան

Հերիքնազ
նստաւ լացաւ
երբ ամուսինը
դուռը  ետեւէն գոցեց
ու գնաց ուրիշին

աղի արցունքը
հազիւ չորցաւ
Հերիքնազ հասկցաւ
թէ դիմացը
պատուհան մըն էր
լայն բացուած
երբ ամուսինը
դուռը ետեւէն գոցեց
ու գնաց ուրիշին

ոտքի ելաւ
օժիտը թօթուեց
խրատները թօթափեց
ու մէկիկ մէկիկ
սրտին մէջ պահած
երազանքները արձակեց

երազանքներէն կախուած
Հերիքնազ անցաւ
հորիզոններէն անդին
հասաւ հոն
ուր չկային
փորը կուշտ
խռկացող ամուսիններ
ու մէկ բարձի վրայ ծերացող
համեստ ու հեզ
տանտիկիններ