Անձնական տեղեկութիւններ

Այս կայքէջի վրայ աշխատող կարգ մը բաժիններ կրնան գործածել ձեր անձնական տուեալները։ Յատկապէս եթէ Ֆէյսպուք կամ Ինսթակրամ գործածող էք եւ այժմ մուտք գործած էք այդ էջերուն, անոնք կրնան հետապնդել ձեզ։

Աղուոր Բաները կը գործածէ Matomo Analytics համկարգը, որ ծանօթ է իր բարոյական մօտեցումներով, անձնական տեղեկութիւններու վերաբերեալ։ Մենք կը գործածենք այս համակարգը ընդհանուր կարծիք կազմելու եւ հաշուելու համար թէ որքան կը կարդացուին այս կայքէջին էջերը եւ բաժինները։ Սակայն այս տեղեկութիւնները անձնական չեն, եւ ըստ անձի չի փոխուիր կայքէջին պարունակութիւնը, ինչպէս նաեւ չեն պահուիր ձեր անձին վերաբերեալ տուեալներ։

Իմակով պարբերաթերթը ստանալու պարագային, ձեր հասցէն կը կ՚ամբարուի մեր ցանկերուն վրայ, եւ քանի որ Mailchimp համակարգէն կ՚օգտուինք իմակները ղրկելու համար, ուրեմն այս շտեմարանին մէջ կր մտնէ ձեր իմակի հասցէն, որմէ սակայն կրնաք դուրս գալ եթէ ուզէք, դադրեցնելով ձեր արձանագրութիւնը։