Տուն
սիրտ լայն պահէ
բարի եկար աշուն 🍂🍁
Տունդ նստէ հաճիս