Ապուշ մի՚լլար
չեմ կրնար
ես կ՚երթամ կոր
սոխին անուշը չըլլար