Էջ մը ապագայ հայ պատմութենէն
հեռացողը չէր
Պէյրութ Փարիզ
չկրցար մաս կազմել