Հասկցի՛ր այլեւս
տուն քակողներուն
Մէկէն մոռցար
խաղողութիւն ամէնէցուն