Հոս եկուր ծօ
չ՚ըլլար մի՚սեր
Մօտեցիր մօտեցիր
անուշ ըլլայ