-Դանիէլ Վարուժան, «Բանուորուհին», 1912

Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ
Օճախս երգեցի
Լիաբուռ
աւարտի մը պատմութիւնը