-Դանիէլ Վարուժան, «Բանուորուհին», 1912

Ինչո՞ւ աղուոր ես
չկրցար մաս կազմել
Զապէլ Եսայեան
Սիրոյ լեզուն