Դուրսէն բամմը պէ՞տք է
բան մը…
պէտքերը եւ սիրածներս
լաք