Վալլա պրավօ
չ՚ըլլար մի՚սեր
Մօտեցիր մօտեցիր
գիտցա՞ր