վաղը կ՚ըլլայ
Վալանթայնին մինակ ըլլալէն աւելի փիս բաներ
Աղուոր եղիր
աղուոր բաներ մտածէ