չ՚ըլլար մի՚սեր
չեմ կրնար
դու դո՛ւն ես
Ապուշ մի՚լլար