ո՞ւր կ՚երթանք
աչքդ լոյս
Մօտեցիր մօտեցիր
Օօօհհհ քեպապ…