Պատրաստող՝

չունի
հէչ մի՛ ըսեր
չեմ կրնար
…ուր որ չեմ