դուն պառկիր
եկուր…
ըըըըըըըըըըըը…
խաղողութիւն ամէնէցուն