վաղը կ՚ըլլայ
Հաւնողը հաւներ է
չես կորսուիր
Կապ պահէ՛