գիտցա՞ր
հաշտուի՞նք
պէտքերը եւ սիրածներս
ե՞ս եմ ասի