Loading

Ես կը խնդամ քանի որ երկինքը կապոյտ է։

Ո՞վ կրնայ երեխաներուն արգիլել խնդալ։ Կան փորձողներ թերեւս։ Սուրիացի գրող Զաքարիա Թամէրի պատմուածքը այս մասին է։

Երան Զէյթունցեանի վարած Համով հոտով բաներ աշխատանոցի ընթացքին երեխաները քով քովի եկած են եւ խաղալով, քիչ մըն ալ ուղեկիցներուն օգնութեամբ, պատրաստած են այս տեսերիզը։

Գծապատկերները կենդանաւորող՝
Դուին Զէյթունցեան
Ձայնագրում եւ երաժշտական ձեւաւորում՝
Մանօ Օհանեան

Երաժշտութիւն՝
©2014 Mattia Cupelli
Եւ այլ գործեր։

Պատմութիւնը քաղուած է Զաքարիա Թամէրի պատմուածքէն, Երան Զէյթունցեանի թարգմանութեամբ։

դերակատարներ – Հալէպի Լազար Նաճարեան Գալուստ Կիւլպէնկեան վարժարանի աշակերտներ՝

Լորա Ստանպուլեան – 10 տարեկան
Ժիրայր Մկրեան – 9 տարեկան
Բարտի Սահակեան – 6 տարեկան
Բարտի Զէյթունցեան – 5 տարեկան
Վարդան Եաղլճեան – 6 տարեկան

Ցորենը
Փոքրիկ իշխանը