Սիրելի բնութիւն…
եկո՛ւր եկո՛ւր
պարետի թուղթ
սխալական եմ