տուն քակողներուն
Հէլէ կը նայինք
նայէ
ըըըըըըըըըըըը…