Սուրճի կը սպասենք
ես կ՚երթամ կոր
հաշտուի՞նք
եկուր…