վայյյ վայ…
չ՚ըլլար մի՚սեր
տուն քակողներուն
…ուր որ չեմ