Ե՞րբ
տուն աղուոր տուն
Վալանթայնին մինակ ըլլալէն աւելի փիս բաներ
չես կորսուիր