Հոս եկուր ծօ
Տեսակ մը
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
ԻԻԻՆՆՆՉՉՉՉՉ…