դուրս ելիր
սիրտ կ՚ուզէ
Պատին վրայ ճանճ կայ
հէչ մի՛ ըսեր