«Կ’ուզեմ որ ըլլա՜մ ցորենի արտին
Ծաղիկը կարմիր՝ գաւաթ արեւին,
Հասկերու բաշին մէջ պահուած ճըպուռ՝
Խըմե՜մ կէսօրուան լոյսը #լիաբուռ:
Ըլլա՜մ գիւղի հին կամուրջ մը փայտէ…
Մամռապատ աղբիւր մ’ որ հազիւ կ’երգէ.
Գեղջուկին կաւէ ամանը բարի՝
Որ քաղքի ծարաւն ալ մէջըս մարի…
Ըլլա՜մ կուրծքի զարդն աղջըկան բոպիկ,
Բակի տղէկ մը՝ նայո՜ղ հանդարտիկ,
Փուշի մը ներքեւ խոնարհիմ ու լամ՝
Որ քիչ մը գոնէ իմ ցաւըս մոռնամ…»

Լեւոն Զաւէն Սիւրմէլեան, «Փափաք», 1924

Gold paint with a golden rectangle frame on a white marble background illustration
Սիրոյ լեզուն
Կեանքին մէջ բաժանում ալ կայ
Միապաղաղ