վաղը կ՚ըլլայ
փոխուիլ
շնորհաւո՜ր
նորմալը տակաւին ձանձրալի է