Էջ մը ապագայ հայ պատմութենէն
Լա՛ց, որ մեծնաս…
Պէյրութ Փարիզ
մրջիւնի բոյն մը