Խօսքը խօսք կը բանայ

Արեւմտահայերէն խօսակցական լեզուն արժեւորելու, առանց ամօթի կամ քաշուելու կամ սրբագրուելու վախին գործածելու եւ ի վերջոյ սա լեզուն վայելելով խօսելու համար ծրագիր մը։ Բարի եկած էք սխալ մխալ, օտար բառերով խառնուած խօսակցական մեր շատ աղուոր ու հարազատ լեզուն գործածելու։
…ճանիկս
…ուր որ չեմ
Աաայյյյհհհհ
Ալո՞
Ալօ՞ ալօօ՞՞
ախխ…
ամա… ամմաա…
Ամաաան
Այսօր գոցեցինք
Այսօր քանի՞ շաբթի էր
անուշ ըլլայ
Անցեալը
աչքդ լոյս
Ապուշ մի՚լլար
Ասի վիճակ չէ
Ատիս Հարմանտեան
Արթուն
բան մը…
բարակին մի նայիր
բարեւ ըրէ՛
Բարեւ խենթուկներ🙆‍
Բարեւ😉
բերնէ բերան
գիտցա՞ր
դու դո՛ւն ես
Դու՞ն
դուն պառկիր
դուրս ելիր
Դուրսէն բամմը պէ՞տք է
ե՞ս եմ ասի
Ելէք մէջէս
եկուր…
եկուր…
եկուր💕
եղած է
ես ալ քեզի
ես կ՚երթամ կոր
երջանիկ արարած
զա՜ար
զըխխըմ
Էէէհ դուն ալ…😛
ըըըըըըըըըըըը…
Ըսի քեզի
ի՞նչ կ՚ընէք կոր
ԻԻԻՆՆՆՉՉՉՉՉ…
Ինծի դուք խենթացուցիք
Ինչո՞ւ չէ
իշթէ անանկ
Իրա՞ւ
լալ
լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
լաք
լսեցի՞ր
Լսեցի՞ք
խաթրիս համար
խաղողութիւն ամէնէցուն
խնդանք
կ՚ըլլայ կ՚ըլլայ
Կաս ու չկաս
կարճ կապէ
Կարօտցանք
կը բաւէ այլեւս
Կը նայի՞ս
կը պատահի
կիրակի գիշեր
Watercolour splatter in rainbow colours
հաշտուի՞նք
հապիպի…
Հասկցի՛ր այլեւս
Հէլէ կը նայինք
հէչ մի՛ ըսեր
Հոս եկուր ծօ
Ձգէ պապա👺
մենք երբ պիտի ուտենք
մէկ ժահրնոց
Մէկէն մոռցար
մէկին հալը
մէջտեղները չես
մի մոռնար…
Միասին շատ շատ աղուոր
Մօտեցիր մօտեցիր
յիշէ ինծի
նայէ
նայինք
շատ կերանք
Շնորհաւոր Զատիկ
ո՞ւր կ՚երթանք
չ՚ըլլար մի՚սեր
չեմ կրնար
չեմ կրնար
չէ՞
չըլլալիք
չունի
Պատին վրայ ճանճ կայ
պէտքերը եւ սիրածներս
սանկ համով սո՞ւրճ մը միասին…
սիրտ կ՚ուզէ
սիրտդ մաքուր է
սոխին անուշը չըլլար
սուրճը դրէք կու գանք կոր
Սուրճի կը սպասենք
Վազ մի անցնիր
Վալլա մարեցիր
Վալլա պրավօ
վախ վախ
վայյյ վայ…
վրաս գրէ
Տեսակ մը
տեսակ տեսակ
տեսակ տեսակ
տուն քակողներուն
փաթթուկ
Փորձէ նայինք
Փորձը փորձանք չէ
Քալեցուր
քեզի տեսայ
քեզի🖤
Քիթէս բերնէս եկաւ
Օօօհհհ քեպապ…
💙