«Ծովափը
Մենք ու մեր ժպիտները փոքրիկ
քով քովի էինք
– Սիրաբանելու յարմար օդ է –
ըսի՞ր թէ չըսիր –
Դուն չըսիր – աչքերդ ըսին -»
-Զահրատ, «Ծովէն վերջ», 2004

լացի իրեն հետ…
Եւ եղեւ մարդ
Կուրծքիս վրայ
Պէյրութ Փարիզ