Քալեցուր
Ալօ՞ ալօօ՞՞
ըըըըըըըըըըըը…
սոխին անուշը չըլլար