չուզողները
Հաւնողը հաւներ է
ամբողջութեամբդ
սխալական եմ