լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
լսեցի՞ր
կ՚ըլլայ կ՚ըլլայ
վրաս գրէ