Տեսակ մը
Վալլա մարեցիր
կ՚ըլլայ կ՚ըլլայ
բարակին մի նայիր