տեսակ տեսակ
վայյյ վայ…
ես կ՚երթամ կոր
չ՚ըլլար մի՚սեր