Պատին վրայ ճանճ կայ
չ՚ըլլար մի՚սեր
Ապուշ մի՚լլար
բան մը…