չուզողները
ամբողջութեամբդ
բարեւ շաբաթավերջ
սիրտ լայն պահէ