ի՞նչ կ՚ընէք կոր
տեսակ տեսակ
չեմ կրնար
Միասին շատ շատ աղուոր