Ի վերջոյ
լացի իրեն հետ…
Բանուորուհին
սե՜ւ, խաւա՜ր…