«Բայց եւ այնպէս մօրաքոյրը պարտ անձին համարեցաւ շոյել, համոզել Սաթինիկն ողոք խօսքերով…»
-Արփիար Արփիարեան, «Կեանքի պատկերներ», 1885

ամբողջ աշխարհը
Շփեցի աչքերուս
Տարտամ
ոչ ալ մեռնիլ գիտեն