աս ալ կ՚անցնը
չես կորսուիր
սխալական եմ
հեծապտոյտ մը 🚲