փարոսներուն պատմութիւնները
չուզողները
Աղուոր երազիդ համար
Սիրելի բնութիւն…