Մեծ Կոմիտաս
Ծնունդս
Էջ մը ապագայ հայ պատմութենէն
մեռած լճի մը հանգոյն