Բարեւ😉
կիրակի գիշեր
վայյյ վայ…
սուրճը դրէք կու գանք կոր