«Պատին վրայ ճանճ կայ» խօսքը մեծերը կը գործածեն իրար զգուշացնելու համար, երբ սենեակին մէջ երեխայ մը ըլլայ, որ պէտք չէ խօսուածը լսէ։👶😜

Քալեցուր
Իրա՞ւ
Դու՞ն
տեսակ տեսակ