մարդ չի գիտեր
խաղաղութիւն ամենեցուն
Գնացք
Եւ եղեւ մարդ