Այսօր ասանկ օր մըն է
դիր դիր կու գամ կոր ☕️
աղուոր բաներ ունեցիր
աս ալ կ՚անցնը