Վաղը չկայ որ…
Եւ եղեւ մարդ
Սիրտս կը դողայ…
Վերջին ընդրիք