լաւ ըսենք որ լաւ ըլլանք
Փորձէ նայինք
Ամաաան
յիշէ ինծի