Տուն
մեծ երազներ
Ի՞նչ կայ տուբէն դուրս
չես կորսուիր